Privacyverklaring

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming is bijzonder belangrijk voor het management van Bohnenkamp Benelux B.V. De website van Bohnenkamp Benelux B.V kan in principe worden gebruikt zonder het verstrekken van enige persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wenst te maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt en er geen rechtsgrond voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij altijd om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en met de voor Bohnenkamp Benelux B.V geldende en voor het land specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Met deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonlijke gegevens. Voorts zullen de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hen toekomende rechten worden gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Bohnenkamp Benelux B.V talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij, om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

 

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Bohnenkamp Benelux B.V is gebaseerd op de begrippen die door de Europese richtlijnen en regelgevende autoriteiten zijn gebruikt bij de publicatie van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring over gegevensbescherming moet gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen uitleggen.

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder andere de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd, die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, kan worden geïdentificeerd.

b) betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Verwerking is elke handeling of reeks handelingen, verricht met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, sorteren, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van verstrekking, afstemming, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Onder "profilering" wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van dergelijke persoonsgegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, vooral voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestatie, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze, dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen, indien deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaten zijn vastgelegd, kan de verantwoordelijke c.q. de specifieke criteria voor zijn aanstelling worden vastgesteld volgens het recht van de Unie of van de lidstaten.

h) Verwerkers van contracten

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een bepaald onderzoeksmandaat op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de opdrachtverwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de opdrachtverwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het specifieke geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling waarmee de betrokkene te verstaan geeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. De naam en het adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening voor gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen met het karakter van gegevensbescherming is:

Bohnenkamp Benelux B.V
Centurionbaan 200
3769 AV Soesterberg
Nederland
Tel.: +31 (0) 88 220 1700
e-Mail: info@bohnenkamp-benelux.com
Website: www.bohnenkamp-benelux.com

3. Cookies

Op de internetpagina's van Bohnenkamp Benelux B.V wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Hij bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door de toepassing van cookies kan Bohnenkamp Benelux B.V gebruikers van deze website makkelijker te handhaven diensten aanbieden die zonder cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat deze worden overgenomen door de website en het cookie dat wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelmandje in de online winkel. De online shop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn soms niet alle functies van onze internetsite volledig bruikbaar.

4. Vergaring van algemene gegevens en informatie

De website van Bohnenkamp Benelux B.V verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens als een persoon of een geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. We kunnen (1) de gebruikte browsertypes en -versies vastleggen, (2) het besturingssysteem dat gebruikt wordt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang wordt verkregen tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die voor beveiligingsdoeleinden worden gebruikt bij aanvallen op onze IT-systemen.

Bohnenkamp Benelux B.V trekt bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de techniek van onze website te waarborgen, en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Bohnenkamp Benelux B.V zowel statistisch beoordeeld als met het doel de technische processen verder te optimaliseren en de gegevensbescherming en -beveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de server-logbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene zijn verstrekt opgeslagen.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven vloeit voort uit het invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer opdrachtverwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienst, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke toe te schrijven is.

Voorts worden het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen, wanneer de betrokkene zich registreert op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden opgeslagen aangezien dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, om gepleegde strafbare feiten te kunnen ophelderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of doorgifte dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene door middel van de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens stelt de voor de verwerking verantwoordelijke in staat om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die door de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen te allen tijde vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de databank van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene te allen tijde op diens verzoek inlichtingen over de persoonsgegevens die van hem zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of in opdracht van de betrokkene, indien er geen wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens in bewaring te houden. Alle werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Bohnenkamp Benelux B.V wordt gebruikers de mogelijk geboden om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt bepaald door het hiervoor gebruikte invoermasker.

Bohnenkamp Benelux B.V informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich registreert voor de nieuwsbriefverzending. Om juridische redenen wordt in het kader van de dubbele opt-in-procedure voor het eerst een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene heeft opgegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief. Deze bevestigingsmail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij tevens het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene is gebruikt op het moment van aanmelding door de Internet Service Provider (ISP), alsmede de datum en het tijdstip van aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van de betrokkene op een later tijdstip op te sporen en dient dus de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens die in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of voor registratie, zoals het geval zou kunnen zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of in de technische voorwaarden. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene aan ons heeft verstrekt voor de toezending van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het herroepen van uw toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Voorts bestaat de mogelijkheid om zich te allen tijde direct uit te schrijven van de nieuwsbrief op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om dit de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier mee te delen.

7. Bijhouden van nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven van Bohnenkamp Benelux B.V bevatten zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuur grafiek, die wordt ingebed in e-mails die in HTML-formaat verzonden worden, om logbestand-opname en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische evaluatie van het al dan niet slagen van online marketingcampagnes worden doorgevoerd. Aan de hand van de ingebedde tracking pixel kan Bohnenkamp Benelux B.V vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokken persoon is geopend en welke koppelingen in de e-mail door de betrokkene zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de tracking pixels in de nieuwsbrieven, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interessen van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. De betrokken personen hebben te allen tijde het recht de desbetreffende afzonderlijke verklaring van toestemming die zij via de dubbele opt-in-procedure hebben verleend, in te trekken. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. Bohnenkamp Benelux B.V interpreteert een annulering van het ontvangen van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van Bohnenkamp Benelux B.V bevat op grond van wettelijke bepalingen informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, wat tevens een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Indien een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die een betrokkene vrijwillig aan de voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking of het opnemen van contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts voor de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of voor zover de Europese regelgever of een andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het bewaardoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese Richtlijn- en Regelgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

10. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht, om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij bevestigt of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene van zijn recht op bevestiging gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op inlichtingen

Een ieder die geraakt is door de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht, om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens, alsmede een afschrift van die informatie. Verder heeft de Europese Richtlijn- en Regelgever de betrokkene inlichtingen over de volgende informatie toegestaan:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën persoonsgegevens die moeten worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden verstrekt, vooral ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens, van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, lid.1 en 4 AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de draagwijdte en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Voorts heeft de betrokkene recht op toegang tot informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook recht op informatie over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van zijn recht op informatie gebruik wenst te maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht onmiddellijke correctie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te vragen. Voorts heeft de betrokkene, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht om completering van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook via een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij/zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Een ieder die geraakt is door de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem of haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, indien een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt overeenkomstig artikel 6, lid. 1 letter a AVG of artikel 9, lid. 2 letter a AVG zijn toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor verwerking.
 • De betrokkene dient volgens art. 21 lid. 1 AVG bezwaar in tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gerechtvaardigde gronden voor verwerking, of de betrokkene dient overeenkomstig art. 21 lid. 2 AVG bezwaar tegen de verwerking in.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaronder de voor de verwerking verantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1 AVG.

Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene persoonsgegevens die bij Bohnenkamp Benelux B.V zijn opgeslagen, wenst te laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Bohnenkamp Benelux B.V zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Bohnenkamp Benelux B.V en ons bedrijf als verantwoordelijke op grond van art. 17 lid. 1 AVG verplicht is tot verwijdering van de persoonlijke gegevens, neemt Bohnenkamp Benelux B.V met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de openbaar gemaakte gegevens verwerken, ervan in kennis te stellen, dat de betrokkene van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens van deze andere gegevensverwerkers, voor zover verwerking niet noodzakelijk is. De werknemer van Bohnenkamp Benelux B.V zal in het individuele geval de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om op grond van richtlijnen en verordeningen van de Europese wetgever te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de verwerking beperkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens, en wel gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig. art. 21 lid. 1 AVG en het staat nog niet is vast of de legitieme redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene om beperking van de bij Bohnenkamp Benelux B.V opgeslagen persoonsgegevens wenst te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Bohnenkamp Benelux B.V zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Iedereen die te maken heeft met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij heeft ook het recht deze gegevens zonder belemmering door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming in artikel 6, lid. 1 letter a AVG of artikel 9, lid. 2 letter a AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid. 1 letter b AVG berust en de verwerking geschiedt door middel van geautomatiseerde procedures, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het aan de verantwoordelijke voor de verwerking opgedragen openbaar gezag.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens krachtens artikel 20, lid. 1 AVG het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden doorgestuurd, voor zover dit technisch mogelijk is en geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen.

De betrokkene kan te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Bohnenkamp Benelux B.V om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden.

g) Recht van bezwaar

Een ieder bij wie persoonsgegevens worden verwerkt, heeft te allen tijde het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht, om redenen die uit zijn bijzondere situatie voortvloeien, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die te allen tijde kan worden geweigerd op grond van artikel 6, lid. 1, letters e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Bohnenkamp Benelux B.V de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gewettigde redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Bohnenkamp Benelux B.V persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke rechtstreekse reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Bohnenkamp Benelux B.V voor directe reclamedoeleinden, zal Bohnenkamp Benelux B.V de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, heeft de betrokkene bovendien het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door Bohnenkamp Benelux B.V voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid. 1 AVG plaatsvinden, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met elke medewerker van Bohnenkamp Benelux B.V of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij om in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele zaken, met inbegrip van profilering

Iedereen die het voorwerp is van de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht, dat er geen besluit wordt genomen dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hen rechtsgevolgen heeft of hen op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) toelaatbaar is krachtens het recht van de Unie of de lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt en dat dit recht passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene plaatsvindt.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) indien het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Bohnenkamp Benelux B.V passende maatregelen nemen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon namens de verantwoordelijke te verkrijgen, zijn eigen standpunt duidelijk te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wil doen gelden in verband met geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de voor de verwerking verantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming

Een ieder die betrokken is bij de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft het door de Europese Richtlijn- en Regelgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van het recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in de sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is vooral het geval wanneer een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten langs elektronische weg, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met een sollicitant een arbeidsovereenkomst sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de afwikkeling van het dienstverband met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke met de sollicitant geen arbeidsovereenkomst sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, mits andere gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke schrapping niet in de weg staan. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet gelijke behandeling (AWGB).

12. Het privacybeleid met betrekking tot het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het bijeenbrengen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van internetsites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens op de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor kosten-batenanalyse van internetreclame.

De Google Analytics-component wordt geëxploiteerd door Google Inc, 1600 Amfitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt het achtervoegsel "_gat._anonymizeIp" voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging verkort en anonimiseert Google het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene bij de toegang tot onze webpagina's vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, onder andere om online rapporten voor ons op te stellen die een beeld geven van de activiteiten op onze webpagina's en om andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van het cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website wordt opgeroepen, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene door het desbetreffende onderdeel van Google Analytics automatisch opgeroepen om gegevens voor online-analyse aan Google door te geven. In het kader van dit technische procedé verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, waarmee Google onder andere de herkomst van de bezoekers en hun kliks kan traceren en vervolgens provisieafrekeningen kan opstellen.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de plaats waar de toegang vandaan kwam en de frequentie van de bezoeken van de betrokkene aan onze website. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, eventueel aan derden doorgeven.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich derhalve blijvend tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Tevens kan een reeds door Google Analytics ingestelde cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien kan de betrokkene zich verzetten tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en kan hij dit verhinderen. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browsertoevoeging informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google als tegenspraak beschouwd. Als het IT-systeem van de persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de persoon in kwestie de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de persoon in kwestie of een andere persoon over wie hij zeggenschap heeft, is het mogelijk om de browser add-on opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie alsmede het huidige privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics zal in meer detail worden uitgelegd onder deze link: https://www.google.com/analytics/.

13. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming hebben verkregen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is met verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of vergoedingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter voldoening aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. c AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en dan zijn naam, leeftijd, gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derden. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 letter d van de AVG. Uiteindelijk zouden de verwerkingen kunnen worden gebaseerd op art. 6, letter f van de AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een rechtmatig belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons vooral toegestaan, omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was de wetgever van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld wanneer de betrokkene klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47, tweede zin, AVG).

14. Legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde verrichte verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is het ons rechtmatig belang om zaken te doen ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en aandeelhouders.

15. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

16. Wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). In sommige gevallen kan het nodig zijn een overeenkomst te sluiten als een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een overeenkomst aangaat. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet zou kunnen worden gesloten. Voorafgaand aan de verstrekking van persoonsgegevens door de betrokkene dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene van geval tot geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

17. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijkheidsbewust bedrijf zien wij af van automatische besluitvorming of profilering.

 

Cookies