Algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden voor Bohnenkamp AG (januari 2014)

I. Offertes en aanvaarding van een contract
* 1. Offertes zijn altijd niet-bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
* 2. Bestellingen, met inbegrip van bestellingen die bij onze vertegenwoordiger en zaakwaarnemers zijn ingediend, worden ongeacht de wettelijke verplichtingen van de klant pas bindend op basis van onze schriftelijke bevestiging.
* 3. Bevestigingen van bestellingen, nevenovereenkomsten, wijzigingen en mondelinge en telefonische overeenkomsten zijn alleen geldig na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging. Deze schriftelijke bevestiging kan niet door een mondelinge overeenkomst worden opgeheven.
* 4. De volgende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor al onze verkopen of andere soorten leveringen. Mogelijke andere voorwaarden of bevestigingen van de klant worden alleen bindend wanneer we deze uitdrukkelijk hebben geaccepteerd. Wanneer wij niet in staat zijn te reageren op dergelijke afwijkende voorwaarden mag dit niet worden beschouwd als aanvaarding van dergelijke voorwaarden. Dergelijke afwijkende voorwaarden of bevestigingen van de klant worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

II. Prijzen
* 1. Prijzen die genoemd worden in prijslijsten, offertes, bestelbevestigingen, enz. zijn geen vaste prijzen. We passen altijd de prijs toe die geldt op de dag van levering. Beramingen voor reparaties zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn altijd niet-bindend.
* 2. Alle prijzen zijn in euro en zijn inclusief levering vanaf de winkel of vanaf de fabriek en exclusief verpakking.
* 3. Leveringen worden ongefrankeerd verzonden. Wanneer leveringen franco worden verstuurd, worden de leveringskosten bij de klant in rekening gebracht.

III. Leveringen
* 1. Tenzij de leveringswijze uitdrukkelijk overeen is gekomen, zullen wij de leveringswijze naar eigen goeddunken bepalen. De klant draagt het leveringsrisico, dit geldt ook voor franco leveringen.
* 2. Een transportverzekering wordt door ons uitsluitend op wens en voor rekening van de klant afgesloten.
* 3. De verpakking wordt op basis van nettokosten berekend. Als het verpakkingsmateriaal binnen drie weken franco wordt teruggestuurd, ontvangt de klant twee derde van de kosten terug, op voorwaarde dat wij het verpakkingsmateriaal in ongeschonden toestand ontvangen.
* 4. De genoemde leveringstijden en -data zijn altijd niet-bindende schattingen.
* 5. De leveringstijden worden berekend vanaf het moment dat de bestelling is bevestigd en nadat alle technische vragen zijn beantwoord.
* 6. Of wij kunnen voldoen aan de genoemde of overeengekomen leveringstijden is afhankelijk van de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de klant, met name of de klant heeft voldaan aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden en of wij tijdig alle vereiste documenten van de klant hebben ontvangen.
* 7. Wanneer de leveringsdatum met meer dan vier weken wordt overschreden, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren indien de bestelling niet binnen een extra periode van vier weken wordt geleverd.
* 8. In geval van overmacht, bijvoorbeeld door oorlog of uitzonderlijke omstandigheden, officiële decreten, maatschappelijke onrust, transportbelemmeringen of gebrek aan transportmiddelen, stakingen of uitsluitingen, operationele storing of materiaaltekorten die van invloed zijn op ons of onze leveranciers of indien andere omstandigheden buiten onze invloedssfeer ons niet in staat stellen de bestelling te leveren, de levering uit te stellen of de levering aanzienlijk moeilijk maakt, hebben we het recht het contract te ontbinden of de leveringstijd te verlengen zolang de verhindering voortduurt. We behouden dit recht in het geval van bovenstaande omstandigheden, zelfs als deze omstandigheden zich op hetzelfde moment voortdoen als andere uitgestelde leveringen.
* 9. We hebben het recht op deelleveringen op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

IV. Zekerheden
* 1. Alle door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat alle onze vorderingen tegen de klant die voortkomen uit deze zakenrelatie zijn voldaan (eigendomsvoorbehoud).
* 2. De klant heeft het recht deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verwerken of exploiteren in het kader van bedrijfsvoering. De klant zal onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op een manier verwerken of exploiteren waarbij er geen vorderingen tegen ons ontstaan. Wij worden beschouwd als de fabrikant van tussen- of eindproducten die door dergelijke verwerking of exploitatie worden ontwikkeld en behouden of verkrijgen het eigendom hiervan.
* 3. Als de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden gecombineerd of gemengd met andere artikelen die ons niet toebehoren, worden wij mede-eigenaar van het nieuw ontwikkelde artikel, in het bijzonder, in de verhouding van de waarde van ons eigendom tot de waarde van de andere verwerkte goederen op het moment van de verwerking. Door onze geleverde goederen te combineren of mengen met andere goederen wijst de klant ons eigenaarschap of mede-eigenaarschap toe van artikelen die door het combineren of mengen zijn ontstaan. De klant zal de artikelen met gepaste zorgvuldigheid voor ons beschermen.
* 4. Nummers 2 en 3 hiervan zijn ook van toepassing als de nieuw ontwikkelde artikelen waardevoller zijn dan de individueel verwerkte goederen, de verwerkte goederen worden echter alleen gebruikt als zekerheid voor de waarde van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
* 5.
a) De klant heeft alleen het recht om artikelen en goederen die wij hebben geleverd door te verkopen. Ander gebruik, met name de verpanding van goederen of de overdracht tot zekerheid zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
b) In het geval van wederverkoop van de artikelen of artikelen die zijn ontwikkeld door de oorspronkelijke artikelen te verwerken of exploiteren, zal de klant overeenkomsten sluiten met kopers zodat wij eigenaar blijven van de artikelen, zelfs in het geval van verwerking of exploitatie door kopers, waarbij de verwerker of exploitant de bewaarnemer wordt. Dit heeft ook betrekking op artikelen waarbij ons eigenaarschap of mede-eigenaarschap voortvloeit op basis van nr. 3.
c) Wederverkoop moet onmiddellijk worden stopgezet zodra we onze toestemming voor wederverkoop intrekken.
d) Machines en gereedschap mogen niet door de klant worden doorverkocht, we stellen ze alleen ter beschikking voor gebruik op de locaties van de klant.
* 6.
a) Vorderingen waar de klant recht op heeft op grond van de wederverkoop van artikelen die door ons zijn geleverd of nieuwe artikelen die zijn ontwikkeld door de verwerking of exploitatie van onze artikelen of die ontstaan op basis van een rechtsgrondslag met betrekking tot deze artikelen moeten onmiddellijk aan ons worden overgedragen en tot het bedrag van de waarde van onze originele artikelen, of in het geval van de verwerking of exploitatie van onze artikelen samen met artikelen die geen eigendom van ons zijn, tot het bedrag van de waarde van de verwerkte of geëxploiteerde artikelen die onder eigendomsvoorbehoud vallen, ongeacht of deze artikelen aan één of meer kopers zijn verkocht en ongeacht of ze los of samen met andere artikelen zijn verkocht. Dit heeft ook betrekking op artikelen waarbij ons eigenaarschap of mede-eigenaarschap voortvloeit op basis van nr. 3. Het overdragen van deze vorderingen dient om onze vordering tegen de klant voor het desbetreffende bedrag veilig te stellen.
De klant heeft het recht om vorderingen tegens ons te verzamelen totdat we onze toestemming intrekken, de klant zal echter de verzamelde bedragen onmiddellijk aan ons overdragen zolang onze vorderingen lopen. Bovendien zal de klant de aan ons overgedragen vorderingen apart administratief verwerken en apart houden als ze op het moment van ontvangst nog niet aan ons worden overgedragen.
c) We zullen geen gebruik maken van ons recht tot innen wanneer de klant behoorlijk voldoet aan de betalingsverplichtingen van de klant.
* 7. Wij zullen in overeenstemming met deze overeenkomst zekerheden vrijgeven wanneer de waarde hiervan de vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.
* 8. Het eigendomsvoorbehoud op grond van deze voorschriften blijft van kracht, zelfs wanneer individuele vorderingen op uitstaande facturen zijn opgenomen en het saldo is vereffend en geboekt.
* 9. Wanneer derden controle krijgen over goederen en artikelen waarvan wij eigenaar of mede-eigenaar zijn of over vorderingen die ons toekomen, zal de klant ons hier onmiddellijk over informeren, derden op de hoogte brengen van onze rechten en onze alle vereiste documentatie ter beschikking stellen om onze vorderingen in te kunnen dienen.
* 10. De klant zal alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade.

V. Betalingen
* 1. Bij leveringen geldt betaling bij levering of betaling vooraf.
* 2. Voor betalingstermijnen zijn aparte schriftelijke overeenkomsten vereist.
* 3. Betalingen dienen netto zonder kortingen te geschieden. De ontvangstdatum van de betaling is datum waarop het geld voor ons beschikbaar is. Als kortingen zijn overeengekomen, worden deze alleen toegekend wanneer de betaling is ontvangen en beschikbaar is op de overeengekomen betalingstermijn en wanneer oudere vorderingen zijn geïnd.
* 4. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om wissels en cheques te accepteren. Ze worden alleen geaccepteerd als betalingsmethode en worden pas na indiening bij de bank en bij ontvangst van het geld als betaald beschouwd. De klant draagt de wisselkosten.
* 5. Wanneer wissels worden geaccepteerd, kan er geen garantie worden gegeven voor tijdige voorlegging en aantekening van bezwaar.
* 6. Wanneer er niet aan de betalingstermijnen wordt voldaan, passen we dezelfde hoeveelheid rente toe die wordt berekend wanneer wij een lening aangaan, maar niet meer dan 2% boven de basisrente van de Europese Centrale Bank.
* 7. Wanneer de betalingstermijnen niet worden nagekomen of er sprake is van verzuim van betaling, hebben wij het recht om leveringen op te schorten.
* 8. De vereffening van vorderingen is alleen toegestaan met onbetwiste of rechtsgeldige tegenvorderingen. 
* 9. Wanneer we op de hoogte raken van omstandigheden die de kredietwaardigheid van de klant twijfelachtig maken nadat een overeenkomst is aangegaan, worden alle vorderingen onmiddellijk opgeëist, met inbegrip van vorderingen waarvoor we wissels of cheques hebben geaccepteerd die nog niet zijn geïnd. We hebben het recht onmiddellijke contante betaling of retournering van geleverde goederen te eisen. We hebben dan het recht om naar ons goeddunken een voorbetaling of zekerheden te eisen voor leveringen die nog niet zijn geleverd, of de overeenkomst gedeeltelijk of volledig te ontbinden. In het laatste geval hebben we het recht op schadevergoeding bij niet-naleving. We behouden ons recht de overeenkomst te ontbinden wanneer we aanvankelijk een voorbetaling of zekerheden hebben geëist en de klant binnen de genoemde periode niet aan onze eis kan voldoen. 
* 10. In het geval van wanbetalingen hebben we het recht om onmiddellijk goederen die door ons zijn geleverd en artikelen waarvan we conform artikel IV van deze voorwaarden eigenaar of mede-eigenaar zijn, terug te halen. Teruggehaalde goederen worden aan de klant gecrediteerd. Het gecrediteerde bedrag wordt gebaseerd op het factuurbedrag. Onze gederfde winst, gemaakte kosten voor levering en het terughalen van de artikelen, en afschrijving van de goederen tegen de nieuwe waarde worden op de klant verhaald. Tenzij de klant bewijs levert dat onze gederfde winst en leveringskosten lager zijn, moeten we de klant 25% van de verkoopprijs van de goederen in rekening brengen. Onze terugneming van goederen vormt alleen een herroeping van de verkoopovereenkomst indien we dit nadrukkelijk schriftelijk vermelden.

VI. Kennisgeving van defecten en garantie
* 1. Wanneer de klant een handelaar is volgens het wetboek van koophandel, moet de klant voor vorderingen wegens gebreken voldoen aan de wettelijke inspectie en vereisten voor kennisgeving. De klant moet goederen direct na ontvangst controleren en wanneer mogelijk tijdens standaard operationele activiteiten en indien er gebreken worden vastgesteld, dit direct schriftelijk aan ons melden. Wanneer de klant dit niet aan ons meldt, wordt ervan uitgegaan dat de goederen zijn geaccepteerd, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens een controle direct na ontvangst. Wanneer een dergelijk gebrek later aan het licht komt, moet het direct na de ontdekking worden gemeld, anders wordt ervan uitgegaan dat de goederen ondanks het defect zijn geaccepteerd. Een tijdige verzending van het rapport is voldoende om de rechten van de klant te eerbiedigen.
* 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor defecten die zijn ontstaan door natuurlijke slijtage, onjuist of onzorgvuldig gebruik, ongeschikte of onjuiste opslag of gebruik, of het niet-naleven van de verwerkings- en gebruiksinstructies. Als leveringen zijn gebaseerd op tekeningen, specificaties, voorbeelden, instructies, enz. die de klant heeft ingediend, dan aanvaardt de klant het risico op de geschiktheid voor het beoogde doel.
* 3. Als geleverde goederen gebreken vertonen, hebben we aanvankelijk het recht te kiezen of we het gebrek willen verhelpen (herstel) of artikelen leveren die geen gebreken vertonen (vervanging). Ons recht om herstel te weigeren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften blijft van kracht. We hebben het recht de vergoeding van de verschuldigde herstelwerkzaamheden af te laten hangen van de aankoopprijs die de klant heeft betaald. De klacht heeft echter het recht een redelijk deel van de aankoopprijs in te houden dat evenredig is aan het gebrek. De klant moet ons de noodzakelijke tijd en mogelijkheden geven om het artikel te herstellen en moet, met name, de defecte goederen aan ons overdragen voor testdoeleinden. In geval van vervanging, moet de klant de defecte goederen terugsturen in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.
* 4. Het herstel bestaat niet uit het demonteren van de defecte artikelen of de installatie van artikelen zonder gebreken als we aanvankelijk niet verplicht zijn de installatie te verzorgen. Uitgaven die gemaakt zijn om herstel te bieden, met name transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten (maar geen installatie- en ontmantelingskosten) zullen ons ten laste worden gebracht, maar alleen als de gebreken daadwerkelijk aanwezig zijn. Wanneer blijkt dat de eis van de klant voor herstel van de defecten ongegrond is, hebben we het recht een vergoeding van de klant te eisen.
* 5. Als het herstel mislukt of de passende termijn van de klant voor het herstel verloopt zonder dat er herstel is geleverd of er wordt van afgezien op grond van wettelijke voorschriften, heeft de klant het recht het verkoopcontract te ontbinden of een lagere aankoopprijs te eisen. De klant heeft echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden op basis van kleine gebreken. De vorderingen voor gebreken en terugbetaling voor vergeefse inspanningen zijn alleen aanvaardbaar op grond van artikel VI en worden anders verworpen.
* 6. Vorderingen en rechten die ontstaan door defecte goederen kunnen alleen door de klant worden ingediend tijdens de garantieperiode van twaalf maanden, die begint op de dag dat de goederen worden geleverd, tenzij de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, openbaar lichaam of een ondernemer is die zijn of haar handels- of beroepsactiviteiten uitoefent op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. Dit geldt niet voor vorderingen en rechten die ontstaan door grove nalatigheid of opzettelijk niet-naleven van onze plichten of voor schade aan leven, lichaam of gezondheid van een persoon veroorzaakt door grove nalatigheid door ons. Plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangende agenten wordt beschouwd als plichtsverzuim aan onze kant.
* 7. Als een klant een contract afsluit terwijl hij op de hoogte is van de gebreken, dan heeft de klant alleen recht op schadevorderingen wanneer de klant dergelijke vorderingen voorbehoud op het moment van aanvaarding.

VII. Bijzondere bepalingen
* 1. Artikelen die gestuurd zijn als monsters of artikelen die onbruikbaar zijn geworden door reparaties of aanpassingen of artikelen die zijn vervangen, moeten afgedankt of op andere wijze afgevoerd worden of tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
* 2. Voor klantspecifieke artikelen en artikelen die we niet regelmatig op voorraad hebben (zogenaamde niet-gemeenschappelijke artikelen) bestaat een afnameverplichting door de klant.
* 3. Deze artikelen worden alleen onder uitzonderlijke omstandigheden en voorafgaande schriftelijke toestemming teruggenomen. Als dergelijke goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden teruggestuurd, stemt de klant ermee in dat we dergelijke goederen onmiddellijk afvoeren en de aankoopprijs bij de klant in rekening brengen, waarbij de aankoopprijs met 25% wordt verminderd voor kosten en niet-gerealiseerde winsten en mogelijk transportkosten, of dat we naar ons eigen goeddunken de goederen op kosten van de klant terugsturen naar de klant en de gemaakte kosten op de klant verhalen. Het staat de klant vrij om bewijs te leveren dat de kosten en niet-gerealiseerde winsten minder waren dan 25% van de opbrengstwaarde van de goederen. Hierdoor wordt de bewijslast niet omgekeerd.
* 4. Met ingang van 1 maart 2014 brengen we EUR 30,00 administratiekosten in rekening voor elk artikel dat met schriftelijke toestemming wordt teruggestuurd, tenzij de klant de goederen binnen 10 dagen na ontvangst terugstuurt. De klant neemt de transportkosten voor zijn rekening. De administratiekosten worden in rekening gebracht wanneer de klant de bestelling voor goederen annuleert die al zijn geleverd, de klant goederen terugstuurt die hij niet meer nodig heeft, de klant een verkeerde bestelling heeft geplaatst en pas na aanvaarding ontdekte dat de bestelling verkeerd was, de klant per ongelijk te grote hoeveelheden heeft besteld of de klant de aanvaarding op andere wijze onterecht afwijst. Deze regels gelden niet voor retourzendingen wegens door ons verkeerd verrichte leveringen of gegronde klachten van de klant. De klant behoudt zich het recht voor bewijs te leveren dat we minder schade hebben opgelopen. Hierdoor wordt de bewijslast niet omgekeerd.

VIII. Beperking van aansprakelijkheid en disclaimer
* 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden bevatten definitieve voorschriften met betrekking tot onze aansprakelijkheid en garantie voor onze goederen en plichten en we doen afstand van andere vormen van garantie of schadevorderingen ongeacht de rechtsgrondslag van dergelijke ingediende vorderingen, met name vanwege het niet-nakomen van een contractuele verplichting, ontoelaatbare acties en schadevorderingen voor gederfde winsten of andere financiële verliezen van de klant. 
* 2. De aansprakelijkheidsbeperking onder VIII. 1. geldt niet voor iedere vorm van garantie of aanbestedingsrisico, voor aansprakelijkheden in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswet of voor aansprakelijkheid die is ontstaan door schade aan het leven, lichaam of de gezondheid of essentiële contractuele verplichtingen. Indien we onze contractuele verplichtingen niet nakomen, met uitzondering van opzettelijke schending, grove nalatigheid en aansprakelijkheid door schade aan het leven, lichaam of de gezondheid, zijn we alleen aansprakelijk voor redelijkerwijs te verwachten schade binnen de contractuele aansprakelijkheid. Hierdoor wordt de bewijslast op kosten van de klant niet omgekeerd. 
* 3. De klant bepaald zelf hoe de door ons geleverde goederen of diensten worden toegepast. Tenzij we specifieke eigenschappen en de geschiktheid van een product voor contractueel overeengekomen gebruik hebben bevestigd, is al technisch advies dat op het gebruik is gericht niet-bindend. We zijn alleen aansprakelijk voor gegeven of achtergehouden advies met betrekking tot de eigenschappen of de beslaglegging van de geleverde producten in overeenstemming met de bepalingen in VIII.1 en VIII.2 van deze voorwaarden.
* 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen die in VIII. zijn uiteengezet hebben betrekking op klanten die publiekrechtelijke rechtspersonen, openbare lichamen of ondernemers zijn die hun handels- of beroepsactiviteiten uitoefenen op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan.

IX. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, gedeeltelijke invaliditeit
* 1. De exclusieve, internationale, bevoegde rechtbank voor geschillen met inbegrip van rechtszaken met betrekking tot wissels en cheques is de bevoegde rechtbank bij de statutaire zetel van ons bedrijf, indien de klanten publiekrechtelijke rechtspersonen, openbare lichamen of ondernemers zijn die hun handels- of beroepsactiviteiten uitoefenen op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. We hebben echter ook het recht beroep aan te tekenen tegen de klant bij de bevoegde rechtbank van de klant. 
* 2. Het toepasselijke recht dat geldig is voor de juridische relaties tussen ons en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Eenvormige handelswetten op basis van internationale handelswetten, met name de eenvormige wetten voor de internationale aanschaf van roerende zaken en de uitvoering van dergelijke inkoopcontracten (Verdrag van Den Haag) en de het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de aanschaf van goederen zijn niet van toepassing. 
* 3. Wanneer een clausule van deze overeenkomst ongeldig is, blijven de resterende clausules en overeenkomsten van kracht.