ALGEMENE VOORWAARDEN Vereniging VACO – zakelijke markt

Artikel 1 - Definities/algemeen
a) In de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO wordt verstaan onder:
• VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en over¬een¬komsten naar de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn;
• afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie de VACO-leverancier een aanbieding richt of die aan de VACO-leverancier opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
b) De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen een VACO-leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door de VACO-leverancier.
c) Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 2 - Offerte, overeenkomst
a) Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de VACO-leverancier zijn vrijblijvend.
b) Door de VACO-leverancier gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigings¬plaats van de VACO-leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door de VACO-leveran¬cier apart in rekening gebracht.
c) Behoudens bij koop tegen kontante betaling, komt een overeenkomst tussen de VACO-leverancier en een afnemer tot stand nadat de VACO-leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.
d) Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
e) Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 3 - Levering en levertijd
a) Door de VACO-leverancier opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer de VACO-leverancier schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen de VACO-leverancier als¬nog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b) Zodra zaken bij de VACO-leverancier ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
c) De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door de VACO-leverancier is opge¬geven, te accepteren. De VACO-leverancier kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.


Artikel 4 - Overmacht
a) Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop de VACO-leverancier geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de VACO-leverancier afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energie¬voorziening en algemene vervoersproblemen.
b) De VACO-leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de VACO-leverancier haar verbintenis had moeten na¬¬komen.
c) In geval van blijvende overmacht is de VACO-leverancier gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
d) Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de VACO-leverancier zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
e) Heeft de VACO-leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan de VACO-leverancier het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel lever¬bare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
a) De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aan¬vangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b) De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c) Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de VACO-leverancier totdat alle vorderingen die de VACO-leverancier op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan de VACO-leverancier verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.
d) De VACO-leverancier kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem ge¬leverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer de VACO-leverancier vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
e) Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van de VACO-leverancier in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
f) Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van de VACO-leverancier worden geacht afkomstig te zijn van de VACO-leverancier, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
g) Totdat de afnemer aan de VACO-leverancier alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.


Artikel 6 - Betaling
a) Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeen¬komen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
b) Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
c) Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.
d) Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door de VACO-leverancier redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat de VACO-leverancier minder schade lijdt.
e) Indien de VACO-leverancier de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door de VACO-leverancier gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien de VACO-leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.


Artikel 7 - Conformiteit
a) De VACO-leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of de VACO-leveran¬cier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en de VACO-leverancier binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
b) Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.
c) Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer de VACO-leverancier in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan de VACO-leverancier een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
d) De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
e) De VACO-leverancier staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:
• de afnemer door de VACO-leverancier of diens leverancier gegeven aanwijzingen of voorschriften niet heeft opgevolgd;
• sprake is van een ander dan normaal gebruik;
• gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik;
• montage, reparatie of wijziging van de zaak in opdracht van de afnemer door derden plaatsvindt;
• een overheidsvoorschrift de aard of kwaliteit van toegepaste materialen bepaalt;
• de afnemer materialen of zaken ter bewerking aan de VACO-leverancier verstrekt;
• materialen, zaken en werkwijzen op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
f) Indien de VACO-leverancier op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is de VACO-leverancier gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in de¬zelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaanmaking van de overeenkomst. De VACO-leverancier is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.
b) De VACO-leverancier, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door de VACO-leverancier geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
c) De afnemer vrijwaart de VACO-leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.
d) De aansprakelijkheid van de VACO-leverancier is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de VACO-leverancier beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
e) De VACO-leverancier zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroor¬zaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is de VACO-leverancier niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is de VACO-leverancier niet verder aan¬sprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding
a) De VACO-leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
• de afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of is nagekomen;
• na het sluiten van de overeenkomst de VACO-leverancier goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
• de afnemer verplicht is bij het sluiten van de overeenkomst voldoende zekerheid voor nakoming te verstrekken en deze zekerheidstelling uitblijft of naar het oordeel van de VACO-leverancier onvoldoende is;
• zich zodanige onvoorziene omstandigheden voordoen dat nakoming van de overeenkomst door afnemer onmogelijk is, zoals bij insolventie van de afnemer, althans zodanige onvoorziene omstandigheden dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van partijen gevergd kan worden.
b) Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de VACO-leverancier haar aanspraken op schadevergoeding.


Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen
a) Alle met de VACO-leverancier gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
b) Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met de VACO-leverancier dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin de VACO-leverancier statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.

DISCLAIMER WEBSITE

Identiteit

Bohnenkamp Benelux is een handelsnaam van Bohnenkamp Benelux B.V. Zij staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 09071779

Inhoud

De informatie die door Bohnenkamp Benelux B.V. op deze website wordt weergegeven is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid of volledigheid van de getoonde informatie kan echter niet worden ingestaan. De getoonde informatie is indicatief en kan zonder aankondiging op elk moment worden gewijzigd. De website is bestemd om aan de gebruiker informatie te verstrekken.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op de website. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf gebruikt worden. Gebruiker is daarbij verplicht aanwijzingen van Bohnenkamp Benelux B.V. over het gebruik van de informatie op te volgen.
Op informatie, data en afbeeldingen van de website rust auteursrecht van Bohnenkamp Benelux B.V. of van derden die deze aan Bohnenkamp Benelux B.V. ter beschikking hebben gesteld. Vermenigvuldiging, verspreiding, opslag in een gegevensbestand of openbaar maken van de inhoud van de website of delen daarvan is, met uitzondering van strikt persoonlijk gebruik, uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Bohnenkamp Benelux B.V.

Aansprakelijkheid

Bohnenkamp Benelux B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en wijzigen van de inhoud van de website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bohnenkamp Benelux B.V. staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de getoonde informatie. Evenmin staat Bohnenkamp Benelux B.V. in voor het foutloos of ononderbroken functioneren van de website. Bohnenkamp Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Bohnenkamp Benelux B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden, via hyperlinks, op de website aangeboden informatie. Bohnenkamp Benelux B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het bezoeken van de website of voor schade ontstaan uit het gebruik van de aangeboden informatie.

Privacy

Bohnenkamp Benelux B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van haar website, daarbij zal Bohnenkamp Benelux B.V. zich houden aan privacy wet- en regelgeving (o.a. Wet bescherming persoonsgegevens). Bohnenkamp Benelux B.V. neemt redelijke maatregelen om te trachten verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Een cookie is een klein eenvoudig bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door de browser van de bezoeker op zijn harde schijf wordt geplaatst. Bohnenkamp Benelux B.V. maakt op haar website gebruik van cookies voor het verzamelen van bezoekgegevens en herkenning van eerdere bezoeken aan haar website. Met deze gegevens is Bohnenkamp Benelux B.V. in staat haar website beter af te stemmen op voorkeuren van bezoekers. Bezoekers van de website hebben de keuze cookies te aanvaarden of af te wijzen. Het uitschakelen of afwijzen van cookies betekent dat niet alle mogelijkheden van de website kunnen worden benut, waardoor het gebruiksgemak van de website vermindert.

CONDITIONS GÉNÉRALES – Marché professionnel

Article 1 – Définitions / généralités
a) Dans les conditions générales de l’association VACO, on entendra par :
- fournisseur de VACO : toute entreprise agréée par l’association VACO qui renvoie dans ses offres et ses contrats aux conditions générales de l’association VACO et qui fait appliquer ces conditions générales pour ses
transactions ;
- client : celui (n’étant pas un consommateur) à qui le fournisseur de VACO fait
parvenir une offre ou qui passe commande au fournisseur de VACO pour
effectuer des services ou livrer des biens.
b) Les conditions s’appliquent pour la réalisation, le contenu et le respect de tous les
contrats conclus par un fournisseur de VACO et le client, relatifs à la livraison de
biens et / ou à l’exécution de services par le fournisseur de VACO.
c) Les conditions générales (d’achat) du client ne sont pas applicables, sauf convention
formelle et écrite.

Article 2 - Offre, contrat
a) Toutes les offres et tous les devis du fournisseur de VACO sont sans engagement.
b) Les devis effectués par le fournisseur VACO sont applicables pour les livraisons départ magasin ou site d'implantation du fournisseur de VACO, sauf convention différente écrite. Les devis ne comprennent ni la T.V.A. ni les taxes susceptibles d’être imposées par les pouvoirs publics, sauf convention différente écrite. Les frais complémentaires d’emballages et autres ne sont pas compris dans les devis et sont
facturés séparément par le fournisseur de VACO.
c) Sauf en cas d’achat par paiement au comptant, un contrat entre le fournisseur de
VACO et un client est réalisé une fois que le fournisseur de VACO a confirmé la
commande par écrit ou qu’il commence la livraison.
d) Les modifications de prix consécutives, par exemple, à des modifications de prix de
fabricant ou d’importateur et / ou de cours de change peuvent être répercutées sur le prix de vente. En cas de modification de prix dans un délai de trois mois suivant la conclusion du contrat, le client est autorisé à résilier le contrat dans un délai d’une semaine après réception de l’avis de modification. En cas de modification de prix pour un délai de livraison supérieur à trois mois, le client n’est pas autorisé à résilier le contrat.
e) Les modifications de prix consécutives à l’application de la loi, comme les impôts et taxes imposés par les pouvoirs publics, ne donnent pas le droit de résilier le contrat.

Article 3 – Livraison et délai de livraison
a) Les délais de livraison et autres informations fournis par le fournisseur de VACO sont indicatifs et ne peuvent jamais être considérés comme délai fatal au sens de l’article 6:83 alinéa a du Code civil néerlandais, sauf convention différente, formelle et écrite. En cas de dépassement du délai de livraison prévu, le client est autorisé à mettre le fournisseur de VACO en demeure par écrit, par courrier recommandé. Le client doit alors prévoir un délai raisonnable dans lequel le fournisseur de VACO pourra encore satisfaire à la ou aux obligations qui lui incombent – sans être pour cela redevable de dommages-intérêts. Un délai raisonnable est une période de deux mois suivant l’échéance du délai de livraison indiqué.
b) Dès que les biens sont prêts à être livrés ou à être enlevés chez le fournisseur de VACO ou que les travaux découlant de la fourniture de services sont achevés, les biens sont considérés comme livrés et / ou les services comme effectués.
c) Le client est tenu d’accepter une livraison plus tôt qu’au moment indiqué par le fournisseur de VACO. Le fournisseur de VACO est autorisé à effectuer des livraisons partielles et à les facturer. S’il apparaît par la suite que l’intégralité de la commande ne peut pas être livrée, les livraisons partielles ne peuvent pas être résiliées.

Article 4 – Force majeure
a) On entend par force majeure, outre ce qui est compris à cet égard par la loi et la justice, toutes les causes extérieures empêchant le respect normal d’un engagement, sur lesquelles le fournisseur de VACO n’a aucune influence, que la circonstance en question ait été ou non prévisible lors de la conclusion du contrat. Ces causes peuvent être, par exemple, les grèves, pénuries générales de matières premières, stagnations imprévisibles chez des sous-traitants ou autres tiers dont dépend le fournisseur de VACO, mesures des pouvoirs publics, interruptions générales de l’approvisionnement en énergie et problèmes de transport généraux.
b) Le fournisseur de VACO peut également faire appel au cas de force majeure si la circonstance qui empêche l’exécution ou la suite de l’exécution se produit après que le fournisseur de VACO aurait dû exécuter son engagement.
c) Si le cas de force majeure persiste, le fournisseur de VACO est autorisé à résilier le contrat par déclaration écrite, sans être pour cela redevable de dommages-intérêts.
d) Durant la période de cas de force majeure provisoire, les obligations de livraison et autres du fournisseur de VACO sont suspendues sans intervention judiciaire et le délai de livraison est prolongé de la période du cas de force majeure provisoire. Si la période de cas de force majeure se prolonge au-delà de 3 mois, les deux parties sont autorisées à résilier le contrat, en tenant compte des dispositions prévues par l’article 4 e des présentes, sans être pour cela redevables de dommages-intérêts envers l’autre partie.
e) Si, au moment où se produit le cas de force majeure, le fournisseur de VACO a déjà exécuté une partie de ses obligations, ou s’il ne peut exécuter qu’une partie de ses obligations, le fournisseur de VACO est alors autorisé à facturer séparément la partie déjà livrée, ou à livrer et facturer la partie à livrer. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables si la partie déjà livrée ou livrable n’a pas de valeur en elle-même.

Article 5 - Risques, réserve de propriété et droit de rétention
a) Le client supporte les risques pour tous les dommages susceptibles de survenir aux biens et / ou services livrés ou à cause d’eux, à compter du moment de la livraison. Celui pour le compte duquel l’organisation du transport est effectuée supporte ces risques à compter du début du transport et est donc tenu de faire assurer ces risques de manière suffisante.
b) À partir de la livraison jusqu’au moment du paiement intégral, le client est tenu de faire assurer et maintenir assurés à ses frais les biens livrés contre les risques usuels, aux conditions normales, par une société d’assurance de bonne réputation.
c) Tous les biens livrés dans le cadre d’un contrat spécifique et biens encore à livrer restent la propriété exclusive du fournisseur de VACO jusqu’au paiement intégral de toutes les créances que le fournisseur de VACO a ou aura sur le client, y compris les intérêts et frais tels que prévus par l’article 3:92 alinéa 2 du Code civil néerlandais. Cela signifie que les biens payés ne deviennent la propriété du client que lorsque le client a payé tout ce dont il est redevable envers le fournisseur de VACO, donc également d’autres factures que celles sur lesquelles les biens présents ont été facturés.
d) En l'absence de l’acquittement du paiement par le client dans les délais prévus, le fournisseur de VACO est autorisé, sans mise en demeure ni intervention judiciaire, à résilier le contrat de vente, sans être pour cela redevable de dommages-intérêts, et à reprendre les biens qu’il a livrés, le client accordant à cette fin au fournisseur de VACO un libre accès aux biens livrés.
e) Tant que la propriété des biens livrés n’a pas été transférée au client, le client n’est pas autorisé à mettre les biens en gage ni à constituer un autre droit de garantie sur ces biens. Le client est autorisé à aliéner des biens du fournisseur de VACO dans l’exercice normal de ses activités.
f) Les biens présents chez le client et figurant dans la gamme de livraison fixe du fournisseur de VACO sont considérés comme provenant du fournisseur de VACO, sauf si le client peut prouver que les biens ont une autre provenance (sauf preuve contraire).
g) Jusqu’au paiement par le client au fournisseur de VACO de tous les montants redevables dans le cadre d’un contrat, le fournisseur de VACO est autorisé à conserver des biens du client et à recourir à ces biens pour le paiement de sa créance, sauf si le client a fourni une garantie suffisante pour cette créance.

Article 6 - Paiement
a) Sauf convention différente, toutes les livraisons sont effectuées contre paiement comptant ou anticipé. En cas de convention différente entre les parties, un délai de paiement de 14 jours suivant la date de facturation est applicable en principe. Les parties peuvent également convenir par écrit d’un délai de paiement différent. Le délai de paiement applicable constitue un délai fatal.
b) Tous les coûts liés au paiement sont à la charge du client. Les paiements sont utilisés en premier lieu en déduction sur les coûts, en second lieu en déduction sur les intérêts impayés et en dernier lieu sur le principal et les intérêts en cours. Si le principal se compose de plusieurs factures, le paiement est attribué à la ou aux factures exigibles les plus anciennes, sans considération des numéros de facture mentionnés que le client attribue au paiement.
c) En cas de défaut de paiement du client dans le délai de paiement convenu, le client est en défaut, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Le client en défaut est redevable d’un intérêt de 1 % sur le principal par mois ou partie de mois. Si les intérêts légaux prévus par l’article 6:119a ou 6:119 du Code civil néerlandais sont supérieurs, le client est redevable de ces intérêts légaux.
d) En cas de défaut du client à respecter ses obligations de paiement, tous les coûts extrajudiciaires raisonnablement à engager par le fournisseur de VACO pour obtenir le paiement sont à la charge du client. Les frais de recouvrement extrajudiciaires sont fixés à 15 % du principal, sauf si le client démontre que le fournisseur de VACO subit de moindres préjudices.
e) Si le fournisseur de VACO cite le client en justice pour obtenir le paiement ou le cite en justice d'une autre manière pour faire respecter le contrat, le client est tenu de payer tous les coûts liés à la procédure judiciaire réellement engagés par le fournisseur de VACO, tels que les coûts d’assistance juridique, de saisie et droits de greffe, si le fournisseur de VACO obtient entièrement ou partiellement gain de cause.

Article 7 - Conformité
a) Le fournisseur de VACO exécutera le contrat au mieux de ses connaissances et de ses capacités, conformément aux exigences du métier. Le client est tenu de vérifier immédiatement après la livraison si le fournisseur de VACO a dûment respecté le contrat et, en cas contraire, d’en informer le fournisseur de VACO par écrit dans un délai approprié, au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la livraison (délai de forclusion). S’il est raisonnablement impossible d’en informer le fournisseur de VACO dans ce délai, le délai ultime est de 10 jours ouvrables suivant le moment où le défaut a été constaté ou aurait pu l’être.
b) La réclamation n'autorise pas le client à suspendre le paiement.
c) En cas de réclamation déposée dans les délais prévus, conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa a des présentes, le client permet au fournisseur de VACO d’engager une enquête afin de déterminer si la réclamation est fondée. Si la réclamation est effectivement fondée, le client accorde au fournisseur de VACO un délai raisonnable pour la réparation ou le remplacement du service effectué ou du
bien livré.
d) Le contrat est également considéré par les parties comme ayant été dûment effectué
si le client n’a pas effectué la vérification ou informé le fournisseur de VACO, conformément aux dispositions de l’article 7 alinéa a des présentes, dans les délais prévus. Si, à la livraison, le client a signé la réception comme correcte, le droit de réclamation concernant la quantité et les détériorations visibles des biens reçus expire. Aucun droit ne peut être tiré d’erreurs manifestes de composition, d’impression ou d'orthographe dans les catalogues ou les listes de prix.
e) Le fournisseur de VACO garantit la qualité tant des biens livrés par lui, par rapport au montant du prix, que de la prestation de service, sauf dans les cas suivants :
- le client n’a pas suivi les indications ou prescriptions fournies par le
fournisseur de VACO ou par son fournisseur ;
- l’utilisation est différente de l’utilisation normale ;
- les défauts sont consécutifs à une usure normale ou à une utilisation
normale;
- un montage, une réparation ou une modification du bien est effectuée par des
tiers sur commande du client ;
- une règle des pouvoirs publics détermine la nature ou la qualité des matériels
utilisés ;
- le client fournit au fournisseur de VACO des matériels ou biens pour leur
traitement ;
- des matériels, biens et modes de travail ont été utilisés sur instructions
formelles du client.
f) Si le fournisseur de VACO remplace des biens, conformément aux dispositions visées
à l’article 7 alinéa c ou e, les biens remplacés deviennent sa propriété. Si le client a déjà utilisé les biens, le fournisseur de VACO est autorisé à facturer au client une indemnité pour l’utilisation. Cette indemnité se rapporte à la période durant laquelle le bien a été utilisé chez le client ou un tiers et elle est définie par rapport au prix d’achat selon une même proportion que la période d’utilisation par rapport à la durée de vie normale.

Article 8 - Responsabilité
a) L’intégralité de la responsabilité du fournisseur de VACO se limite à la réparation ou au remplacement des biens et / ou services, ou à l’annulation du contrat. Le fournisseur de VACO n’est pas tenu à verser d’autres indemnisations (pas d’indemnisation de dommages indirects). Les revendications relatives à une garantie fournie par des tiers (fabricants ou importateurs) sont prises en charge par le client.
b) Le fournisseur de VACO, ses employés et les tiers engagés par lui déclinent toute responsabilité relative à un préjudice à des personnes, à des biens ou à l’entreprise du client et / ou de tiers, consécutif à des défauts des biens et / ou services livrés par le fournisseur de VACO, sauf en cas d’imprudences ou actes délibérés.
c) Le client garantit le fournisseur de VACO contre les revendications de tiers consécutives à un manquement dans les biens livrés ou les services effectués.
d) En outre, la responsabilité du fournisseur de VACO se limite au montant du
remboursement versé par l’assurance, si la responsabilité est couverte par l’assurance. Si, dans un cas donné, l’assurance n’assure aucune couverture ou ne procède pas au remboursement, la responsabilité du fournisseur de VACO se limite à la valeur de facture du bien et / ou service concerné.
e) En cas de préjudice causé par un défaut au bien livré qu’il n’a pas produit lui-même ou importé lui-même dans l’Union européenne, le fournisseur de VACO communiquera au client dans un délai raisonnable l’adresse de son fournisseur, fabricant ou importateur dans l’Union européenne. Si le fournisseur de VACO n’est pas ou plus capable d’effectuer cette communication, ou s’il a produit lui-même le bien ou l’a importé lui-même dans l’Union européenne, la responsabilité du fournisseur de VACO se limitera à ses obligations conformément à la loi (art. 6:185-193 du Code civil néerlandais) et aux dispositions visées à l’article 8 alinéa a des présentes.

Article 9 – Suspension et résiliation
a) Le fournisseur de VACO est autorisé à suspendre l’exécution de ses obligations ou à résilier le contrat, sans être pour cela redevable de dommages-intérêts, dans les cas suivants :
- le client ne respecte pas ou n'a pas respecté, respecté intégralement ou dans
les délais prévus, ses obligations découlant du contrat ;
- après la conclusion du contrat, le fournisseur de VACO a des raisons fondées
de craindre que le client ne pourra pas, pas intégralement ou dans les délais
prévus, respecter ses obligations ;
- à la conclusion du contrat, le client est tenu de fournir une garantie suffisante
pour le respect de ses obligations et cette garantie n’est pas fournie ou elle
est insuffisante selon l’opinion du fournisseur de VACO ;
- des événements imprévus se produisent qui rendent impossible l’exécution
du contrat par le client, tels que l’insolvabilité du client, en tout cas des événements imprévus tels que le maintien en l’état du contrat ne puisse être raisonnablement et légitimement exigé de la part des parties.
b) En cas de résiliation du contrat, toutes les créances sur le client deviennent immédiatement exigibles et le fournisseur de VACO conserve ses droits à réclamer des dommages-intérêts.

Article 10 – Droit applicable et litige
a) Tous les contrats conclus avec le fournisseur de VACO sont régis par le droit néerlandais. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ou Convention de Vienne est formellement exclue.
b) Les litiges découlant de contrats conclus avec le fournisseur de VACO doivent être soumis au tribunal néerlandais de l’arrondissement dans lequel le fournisseur de VACO est statutairement établi, sauf si des règles légales l’interdisent.
Contact: +31 (0) 318 – 588588   |   Fax: +31 (0) 318 – 588589   |   E mail: info@bohnenkamp-benelux.com
  Colofon   Sitemap   ALV