Per 1 januari 2018 wijzigt de afvalbeheersbijdrage

Onderstaand treft u het schrijven aan van RecyBEM BV:

Geachte leden van de Vereniging Band en Milieu,

Graag herinneren we u in dit bericht aan de verhoging van de afvalbeheersbijdrage voor autobanden vanaf 1 januari 2018.

Per 1 januari 2018 bedraagt de voorlopige afvalbeheersbijdrage € 1,50 per band.

Het betreft hier de wettelijke afvalbeheersbijdrage die door producenten en importeurs aan de Stichting Fonds Band en Milieu betaald moet worden bij de eerste ter beschikking stelling van een autoband aan een ander in Nederland. Wij gaan niet over eventuele doorberekening door de producenten en importeurs.

Conform de ABBO stelt de Raad van Toezicht van de Stichting Fonds Band en Milieu een voorlopige afvalbeheersbijdrage vast, rekening houdend met verwachtingen omtrent kosten van het afvalbeheerssysteem en het aantal autobanden waarover afvalbeheersbijdrage wordt afgedragen in het betreffende jaar. Op 9 november 2017 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Fonds Band en Milieu met instemming van de ALV en het Bestuur van de Vereniging Band en Milieu de afvalbeheersbijdrage voor autobanden voor 2018 vastgesteld.

Verhoging van de afvalbeheersbijdrage kan op grond van de ABBO als de kosten in een jaar niet worden gedekt door de opbrengsten van dat jaar. In 2017 zullen de kosten niet gedekt worden door de opbrengsten. Om rust in de markt te behouden heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Fonds Band en Milieu de afvalbeheersbijdrage 2017 definitief vastgesteld op €1,30 per band en niet alsnog verhoogd. De ALV heeft hier in meerderheid van stemmen mee ingestemd. Het tekort zal worden opgevangen door te putten uit het bestemmingsfonds.

Voor 2018 is de prognose dat het verschil tussen de kosten en de opbrengsten groter zal worden. We verwachten ook in 2018 meer banden in te zamelen dan waarvoor afvalbeheersbijdrage wordt betaald, waarbij de inzamelingsvergoeding in 2018 verhoogd wordt door verwachte stijgende kosten conform het onafhankelijke markt- en kostpijsonderzoek van FFact. Ook zullen de kosten voor onderzoek en handhaving naar verwachting stijgen. De milieudossiers zullen doorlopen en intensief moeten worden gevolgd en behandeld, zowel nationaal als internationaal. In dit kader bereiden we diverse onderzoeken voor. Ook technologische projecten rondom het onderwerp circulaire economie, chemische recycling en beheersbaarheid van duurzaamheidsimago zijn voor de komende jaren van belang voor onze missie om de circulaire milieuwaarde van banden (mede) te verhogen.

De systeemkosten van RecyBEM zijn in vergelijking met andere producentenverantwoordelijkheidssystemen in Nederland laag. Ook ligt de afvalbeheersbijdrage van
€ 1,50 per band in 2018, rekening houdend met jaarlijkse inflatie van de kosten, nog immer beduidend lager dan de kosten waar in de Nota van Toelichting van het Besluit beheer autobanden (2003) vanuit is gegaan. De afvalbeheersbijdrage per band is laag in vergelijking met België (€ 2,30 per band) en vergelijkbaar met Frankrijk (€ 1,25 per band). De bijdrage van Nederland aan Europese ontwikkelingen is zeer constructief, getuige de verklaring van Fazilet Cinaralp, secretaris-generaal van ETRMA (European tyre & rubber manufacturers’ association):

“Volgens ETRMA, de Europese organisatie voor banden- en rubberfabrikanten, is het RecyBEM-systeem het juiste producenten- verantwoordelijkheidsantwoord gebleken in Nederland om milieuvriendelijk en kostenefficiënt om te gaan met de inzameling en verwerking van gebruikte banden. RecyBEM is en blijft een voorbeeld in Europa.”
Contact: +31 (0) 318 – 588588   |   Fax: +31 (0) 318 – 588589   |   E mail: info@bohnenkamp-benelux.com
  Colofon   Sitemap   ALV